Mokykla

Kiekviena mokykla didžiuojasi savo mokiniais. Jais didžiuojamės ir mes. Ir visai nesvarbu kuo pasireiškia vaiko gabumai, talentu ar pastangomis, o gal užsispyrimu ir noru laimėti…

Mūsų pedagogų bendras požiūris į mokinių vystymąsi – svarbu kiekvienam vaikui suteikti galimybę išreikšti save. Ugdymo procesas mūsų įstaigoje – tai ne tik pamokos: organizuojami konkursai, koncertai, sporto renginiai,vaikų kūrybiškumo parodos, pažintinės išvykos, pamokos už mokyklos ribų, ekskursijos. Vaikai dalyvaudami miesto, respublikinėse varžybose, demonstruoja matematikos ar kalbų gebėjimus. Mokosi šokti, piešti, dalyvauja konkursuose, koncertuose.

Mokyklos darbuotojai

Raisa Černova, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Kuriu saugią, sveiką ir draugišką ugdymo (-si) aplinką, ugdau kūrybiškus, tolerantiškus ir savarankiškus mokinius. Siekiu, kad tėvai suprastų vaiko mokymosi svarbą ir jaustų atsakomybę.

 
 

Ana Kudinova, pradinių klasių vyr. mokytoja

Pedagoginėje veikloje siekiu klasės bendruomenės draugiškumo, įsipareigojimų vykdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, jų tėvais. Stengiuosi sukurti idealią klasės aplinką.

 
 
 

Tatjana Grinevič, pradinių klasių vyr. mokytoja

Siekiu suburti darnų klasės kolektyvą. Stengiuosi sudominti, įžvelgti kiekvieno vaiko individualumą ir sudaryti sąlygas mokinio gebėjimams lavėti.

 
 
 

Tatjana Rajevskaja, muzikos mokytoja metodininkė

Kad išauginti mišką, reikia pasodinti jaunus sodinukus. Kad atgaivinti upes, reikia išvalyti mažučius šaltinėlius. Kad atgaivinti tradicines dainas, reikia pasirūpinti vaikų auklėjimu šiose tradicijose. Tik vaikas, su jo gležna siela, jautria klausa ir kūrybinių mąstymu, auklėjant pagal specialią metodiką ir mokantis solinio, ansamblinio ir gero dainavimo, gali įsisavinti didžiąją muzikinę kultūrą – dainingas savo tautos tradicijas.

 

Natalja Popravko, anglų kalbos vyr. mokytoja

Stengiuosi mokyti anglų kalbos vaikams suprantama ir pagal kiekvieno poreikius ir galimybes prieinama forma. Pamokose taikau tradicinius ir šiuolaikinius mokymo metodus, naudoju informacines technologijas.

 
 
 

Tatjana Ivanova, visos dienos mokyklos pedagogė

Kas labiau padės vaikui: nuolatinis jo klaidų prikaišiojimas ar pastebėta pasiekta sėkmė?

Kur labiau reikia sutelkti dėmesį: į tai kaip nereikia elgtis ar į tai kaip elgtis yra tinkama?

Kas padės vaikui ugdytis: nesėkmės kartėlis ar sėkmės teikiamas džiaugsmas? – šie Šalvos Amonašvilio žodžiai jau seniai tapo mano pagrindiniu bendravimo su vaikais principu.

 

Odeta Gudliauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Mokydama lietuvių kalbos ypač kreipiu dėmesį į leksikos aktualumą mokinių gyvenime bei psichologinį klimatą pamokoje, taip pat į moksleivių asmenines savybes bei jų jau sukauptą lietuvių kalbos žinių bagažą. Stengiuosi sudėtingus dalykus pamokose pateikti paprastai, aiškiai, linksmai, kūrybiškai, integruodama kalbos mokymąsi su muzika, daile, anglų kalba.

 

 

Natalija Kirijenko, visos dienos mokyklos pedagogė

Mūsų prailgintos darbo dienos grupė – tai mažytė šalis , kurioje atsiras vietos kiekvienam. Peržengę jos slenkstį, atsidursite nuotykių, stebuklų , gerumo ir kūrybos apsuptyje.

Auklėtojos veikla – tai jos ir vaiko bendradarbiavimas , skatinantis vaiko asmenybės raidą ir vystymąsi, socialinė globa, taip pat pastangos siekiant vaikų aktyvumo bei gebėjimas spręsti veikloje ar bendravime kylančias problemas. Auklėtojos tikslas – tikslingai, saugiai ir turiningai organizuoti vaikų užimtumą po pamokų.

 

Jelena Buslajeva, pradinių klasių vyr. mokytoja

Mano darbo pagrindinis tikslas – išugdyti visapusiškai išvystytą asmenybę. Savo darbe stengiuosi jungti mokymą ir vaiko asmenybės ugdymą. Didelį dėmesį suteikiu į mokinių žinių pažinimą. Darbe stengiuosi išmokyti vaikus draugauti ir mokėti bendrauti kolektyve.

 
 

Asta Baranauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos mokau vadovaudamasi sakytinės kalbos pirmumo principu ir siekiu, kad mokiniai aktyviai vartotų lietuvių kalbą atsakydami į klausimus, mokydamiesi paklausti, pasakydami apie save, savo daiktus, pomėgius, veiklą, papasakodami apie matytus, išgyventus dalykus, artimiausią jų aplinką. Stengiuosi atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualią kalbinę ir mokymosi patirtį, vaiko asmenines savybes, mokymosi tempą, amžių ir kitus ypatumus.

 

Andžela Liubajeva, visos dienos mokyklos pedagogė

Reikia matyti save vaikuose, kad padėtumėte jiems tapti suaugusiais; kad tobulėtumėte, reikia priimi juos tarsi save vaikystėje; o kad taptumėte humanišku auklėtoju, turėtumėte gyventi vaikų gyvenimą.

 
 

Michail Levin, vyr. mokytojas choreografas

Dirbant su vaikais mano pagrindinis uždavinys – ugdyti juose ritmo pojūtį, koordinaciją, plastiškumą. Šokio pagalba padedu vaikams atskleisti jų vidinį pasaulį, atsipalaiduoti. Choreografijos užsiėmimuose skiepiju discipliną, lavinu ryžtą.

 

Lilija Pilžis, visos dienos mokyklos pedagogė

Pagrindinis mano darbo su vaikais tikslas – yra draugiškos šiltos aplinkos klasėje kūrimas. Mokyti vaikus bendrauti, suprasti vieni kitus, lavinti savarankiškumą, skatinti smalsumą, atskleisti vaikų gabumus.

 
 

Irina Tuminienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

Savo pamokose siekiu ne tik mokymosi kokybės, bet ir sukurti jaukų klasės mikroklimatą, grįsta atviru ir nuoširdžiu tarpusavio bendravimu bei supratimu. Stengiuosi mokiniuose ugdyti tokius asmenybės bruožus kaip sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas.