Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio – mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.

Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą.

Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

Darželio darbuotojai

Galina Kupetienė, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Dirbdama su vaikais pagrindinį dėmesį skiriu vaikų sveikatai. Grupėje sudarau sąlygas vaikų judėjimo poreikiams tenkinti. Ugdomąją aplinką kuriu taip, kad vaikas galėtų saugiai, laisvai, kūrybingai, aktyviai veikti ir poilsiauti.

 

Irena Bužimovičienė, mokytoja-metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Stengiuosi, kad vaikams grupėje visada būtų smagu, todėl skatinu juos kurti ir eksperimentuoti, dalintis idėjomis, gerumu, mokytis gyventi žvelgiant į pasaulį be pykčio, džiaugtis tuo, kas mus supa. Ugdymas grupėje paverstas įdomiu žaidimu, o vaikai įsitraukia į kūrybingą veiklą kaip į džiaugsmingą pažinimo patirtį.
Bendraujant su tėvais, reiškiame abipusę pagarbą, toleranciją, supratingumą.

 

Valentina Buiko, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Stengiuosi sudaryti sąlygas ir sekti, kad vaikai patenkintų savo judėjimo poreikį, įgytų įvairios fizinės veiklos patirties ir perimtų sveikatą stiprinančius įgūdžius. Kiekvienas vaikas grupėje mylimas ir laukiamas.

 

Ana Rumianceva, mokytoja-metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Savo darbe atsižvelgiu į kiekvieno vaiko įgimtus gebėjimus. Iindividualus dėmesys kiekvienam vaikui sąlygoja sėkmingą vaiko asmenybės vystymąsi, tai padeda jam saugiai jaustis darželyje, drąsiai ir pasitikinčiai bendrauti su aplinkiniais. Vaikas auga veiklus, aktyvus, laisvai reiškiantis savo jausmus.

 

Natalja Etevičienė, mokytoja-metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Dirbdama su vaikais atsižvelgiu į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį. Kuriu grupėje palankų mikroklimatą padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius. Skatinu įgimtą vaikų smalsumą pažinti aplinką, sudarau sąlygas tyrinėti, būti veikliems ir kūrybiškiems.

 

Ina Gorina, vyresnioji muzikos mokytoja

Skambant muzikai, pasaulis darosi geresnis ir gražesnis. Muzikos pamokėlių metu skatinu meniškai jautrinti vaiką, puoselėju juo individualybę, ugdau vaikų kūrybiškumą, estetinę, dvasinę, dorovinę kultūrą. Dainuojant, muzikuojant ar judant pagal muziką vaikai atsiskleidžia, tampa laisvesni ir laimingesni.

 

Tatjana Krivošejeva, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Ypatingą dėmesį skiriu vaikų kūrybiškumo pasireiškimui, vaizduotės lavinimui. Vaikai mokosi žaisdami, todėl parinkdama žaidimų temas atsižvelgiu į tai, kad vaikas galėtų ugdyti suvokimą, atmintį ir dėmesį. Sudarau teigiamą emocinę aplinką grupėje, mokau vaikus mandagiai bendrauti bei palaikyti gražius tarpusavio santykius.

 

Tatjana Grindenko, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Dirbdame su vaikais lopšelio grupėje, būtina sukurti draugiškus ir patikimus vaikų ryšius su suaugusiais ir vienas su kitu.

 
 
 

Miroslava Lanevskienė, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Palaikau ir skatinu vaikų poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį. Suteikiu vaikams galimybę stebėti, tyrinėti. Skatinu vaikų kūrybą, meninę raišką, ugdau estetinę vaikų nuostatą.
Palaikau tėvų dalyvavimą grupės gyvenime, kuris lemia vaikų pasiekimus, motyvaciją, elgesį.

 

 

Irena Gontovnik, mokytoja-metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Dirbdama su vaikais stengiuosi suformuoti jų savarankiškumą, žingeidumą, pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais. Man svarbu, kad kiekvienas vaikas būtų linksmas ir bendraujantis. Stengiuosi sudaryti tokias sąlygas, kad darželinukai galėtu atskleisti savę ir rasti sau patrauklią veiklą.

 

Jelena Naidionova, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Kuriu visapusiškai saugią, jaukią aplinką, padedančią mažyliui lengviau adaptuotis grupėje. Tenkinu esminius vaiko poreikius, taikau įvairius poveikio būdus bei galimybes. Padedu kiekvienam vaikui įgyti tvirtus ugdymosi pagrindus.

 

Lilija Naidionova, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Remiantis gerai susiformavusiais vaiko gebėjimais ir padedant išlyginti vaiko ugdymo(si) spragas, žadinu vaiko mokymo(si) motyvacija. Stengiuosi tinkamai paruošti kiekvieną vaiką mokyklai.

 

Ana Bruzgulis, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Veiklas vaikams darželyje organizuoju atsižvelgiant į jų amžių, išsivystymo lygį ir gebėjimus. Man svarbu, kad kiekvieną akimirką ikimokyklinėje įstaigoje vaikai praleistų aktyviai, patraukliai ir naudingai jiems priimtinu būdu. Siekiant kiekvieno vaiko išsivystymo lygio tempu ir poreikiais, pasirenku šiuos mokymosi metodų ir žaidimų elementus, kurie šiuo metu yra jam geriausi. Tokiu būdu užtikrinu optimalias sąlygas vaikų mokymuisi ir vystymuisi. Man yra labai svarbus kiekvieno vaiko intelektualios, emocinės ir socialinės raidos, taip pat fizinis vystymasis.

 

Aksana Markevich, vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Dirbdama su vaikais ugdau kūrybingą, aktyvų asmenį, kuris turi teisę laisvai reikšti savo jausmus, nuotaikas, norus ir įspūdžius. Man ypač svarbus yra vaikų gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, savo sveikatą, savo poelgį.

 

Natalija Yakover, fizinio lavinimo specialistas

Mokslo tyrimai rodo, kad vaikų fizinis lavinimas tiesiogiai susietas su smegenų funkcijomis. Mano tikslas per fizinio lavinimo užsiėmimus padėti kiekvienam vaikui teisingai formuoti pagrindinius judėjimo įgūdžius, motyvuoti ir skatinti vaikų susidomėjimą aktyviai leisti laiką. Užsiėmimai vyksta žaidimo formą, naudojant įvairius metodus, skatinamas darbas grupėse ir tarpusavio bendradarbiavimas.

 

Ramunė Varnė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą

Tikiu, kad ugdymas per žaidimą skatina vaikų saviraišką, atskleidžia jų sugebėjimus ir ypatingas savybes, kas didina jų pasitikėjimo savimi ir savivertės jausmą. Pirmenybę teikiu pilnaverčiam vaiko emociniam ir fiziniam vystymuisi saugioje ir kūrybiškumą skatinančioje darželio aplinkoje. Kiekvienas vaikas yra individuali asmenybė ir stengiuosi įgyti jų pasitikėjimą ir puoselėti mūsų santykius, išlaikant pagarbą ir autoritetą vaikams.