Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio – mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.

Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą.

Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

Priėmimo tvarka

Ko reikia norint patekti į darželį?

Į darželį priimami 1,5-7 m. amžiaus vaikai pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarką. Prieš priimant vaiką į darželį tėvai (globėjai) supažindinami su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, užpildo prašymą dėl vaiko priėmimo ir pateikia šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą,
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a*),

Dokumentų priėmimo diena pasirašoma dvišalė sutartis tarp įstaigos ir tėvų (globėjų) apie ugdymo paslaugų teikimą vaikui.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentai

Dokumentai

Apie darželį

Ugdymo ypatumai

Darželyje ugdymas vyksta rusų ir lenkų kalbomis pagal Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą.
Ugdymo(si) aplinka palanki perimti rusų, lenkų ir lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas.

Darželyje gerai organizuotas ugdymo procesas, taikomi naujausi ugdymo būdai ir metodai. Gera darbo patirtis su specialiųjų poreikių vaikais.

Sudarytos prielaidos tolesniam sėkmingam vaikų ugdymui(si) mokykloje. Vaikai darniai pereina nuo ugdymo(si) darželyje prie ugdymo(si) mokykloje, kadangi lieka pažįstamoje saugioje ugdymo(si) aplinkoje.

 

Aktyvi veikla

Ugdomoji veikla vyksta ne tik darželio aplinkoje, vaikams organizuojamos įvairios pažintinės išvykos, edukacinės pamokėlės, ruošiami ir įgyvendinami pedagogų parengti projektai, pramogos, viktorinos, šventiniai koncertai, rytmečiai, vakaronės su tėvais.

Vaikai ir pedagogai aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose: konkursuose, festivaliuose, parodose.

Sėkmingo vaikų ugdymo(si) sąlyga- ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas. Tėvai visada laukiami įstaigoje, įtraukiami į darželio-mokyklos ugdomąją veiklą, dalyvauja renginiuose, projektuose, išvykose, ekskursijose.